Úvod Firma Politika IMS Služby Reference Kontakty Firemní IS english tel: +420 417 532 544 fax: +420 417 532 951 info@garnets.cz

Okruh činností Garnets Consulting a.s.

Společnost Garnets Consulting a.s. se zabývá poskytováním služeb a poradenství  v oblasti stavebnictví a alternativních zdrojů energie.

 

Oblasti působení společnosti:

- vodohospodářské stavby

- protipovodňová opatření

- dopravní a pozemní stavby

- sanace, staré ekologické zátěže

- alternativní zdroje energie (bioplyn, energetické plodiny, fotovoltaika apod.)

 


 

Správce stavby, technický dozor investora

Hlavním předmětem této činnosti je poskytování služeb FIDIC inženýra (správce stavby - konzultanta) na stavbách spolufinancovaných ze zdrojů EU, nebo financovaných soukromými subjekty.


Úlohou FIDIC inženýra je zejména uplatňování pravidel federace francouzských inženýrů (FIDIC)
a společných ustanovení EU (Practical Guide) při řízení staveb spolufinancovaných ze zdrojů EU.


Společnost Garnets a.s. dle těchto pravidel:

- sestaví projektový tým odborníků s potřebnou kvalifikací a zkušenostmi
- řeší vztahy investora, konzultanta a zhotovitele při zahájení, průběhu a dokončení stavby

- kontroluje a řídí průběh změnového řízení
- řeší případné spory
- připravuje kontrolní dny, které jsou nástrojem konzultanta pro řízení průběhu stavby
- zajišťuje správný průběh fakturace a finančního plnění stavby

- vypracovává vstupní zprávu, která obsahuje hodnocení aktuálního stavu a popisuje způsob práce týmu 

- zpracovává měsíční zprávy, které jsou zdrojem informací pro zadavatele stavby a dozorující agentury.
  Měsíční zprávy jsou též podkladem pro zpracování závěrečného vyhodnocení stavby. 
- vypracovává závěrečnou zprávu po dokončení stavby
- zajišťuje reklamace a uplatnění záruk za provedení díla

 

Hlavním cílem správce stavby je postavit stavbu podle soutěžní dokumentace a soutěžní ceny, vykázat náklady poskytovatelům dotace a obstát při následných kontrolách dozorujících agentur z České republiky i Evropské unie. 

 

 


 

Koordinátor BOZP 

Zajišťujeme činnost koordinátora BOZP na staveništi. Koordinátor pro klienta zajišťuje koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi od fáze přípravy až do realizace stavby a tím naplňuje jeho zákonnou povinnost podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a chrání klienta před sankcemi plynoucími z tohoto zákona.

 

 


 

 

Dotace 

Naše společnost poskytuje komplexní služby a poradenství v oblasti dotačních titulů a státních podpor. Naši pracovníci vyhodnotí daný projekt a navrhnou optimální způsob financování. V následujících krocích zajistíme odborné zpracování žádosti o dotaci a její podání v souladu se stanovenými podmínkami.

  

 


  

Projekce, příprava, inženýring staveb

V rámci projektové přípravy a investorsko-inženýrské činnosti naše společnost zajišťuje:

 

- průzkumnou a hydrogeologickou činnost

- geodetickou činnost – geometrické zaměření, zajištění geodetických podkladů, vytyčení stavby

- vyhledání inženýrských sítí, analýza stavu

- investorsko-inženýrskou činnost v průběhu přípravy a realizace projektové dokumentace

- zajištění územněsprávních podkladů, povolení stavby

- přípravnou a prováděcí dokumentaci

- zpracování provozních řádů

- návrhy intenzifikace a optimalizace provozu technologických zařízení

- autorský dozor

- uvádění staveb do provozu a vyhodnocení zkušebního provozu

- posouzení a návrh použití materiálů dle projektové dokumentace včetně vyhledání dodavatelů

  a zpracování nabídek

- poradenská činnost a informatika

- návrhy řešení s ohledem na možnou aplikaci jiných alternativních metod

 


 

Bioplyn

V období zvýšeného zájmu o obnovitelné zdroje energie se součástí podnikatelského programu společnosti stala rovněž problematika výroby a využití bioplynu. Pracovní skupina byla rozšířena o odborníky s dlouhodobými provozními zkušenostmi a bylo vytvořeno odpovídající firemní zázemí. S příchodem klíčových expertů firma získala cenná strukturovaná data pořízená jak z běžného provozu bioplynové stanice, tak i z provozních experimentů.

Pro řešení každého projektu je sestaven operativní tým odborníků, který úkol v rámci zadání řeší. Tým při své činnosti podléhá vedení jmenovanému manažerovi projektu.