Úvod Firma Služby Politika IMS Reference Kontakty english tel: +420 417 532 544 fax: +420 417 532 951 info@garnets.cz

Certifikace integorvaného systému managementu

img


Fotek v galerii: 3
Zobrazit galerii »

Popis politiky integrovaného systému je dostupný pod odkazem zde. 

Politika společnosti pro integrovaný systém řízení              

  • kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016,
  • ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2016,
  • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008
  • managementu kvality projektů a podnikatelských rizik podle ČSN EN ISO 10006:2004.

Úspěšnost a další rozvoj společnosti jsou podmíněny výsledky, kterých společnost dosahuje na trhu realizací svých podnikatelských činností, a to zejména řízením projektů. Působení společnosti respektuje i zájmy zainteresovaných stran a jejich naplňování je předmětem trvalé pozornosti. Kvalita řízení projektů zahrnuje kvalitu naplnění všech požadavků zákazníka a zainteresovaných stran na produkt při současném zohlednění požadavků na vyloučení nebo minimalizaci dopadů činností na životní prostředí, a to s respektováním principů hodnocení životního cyklu produktu, na bezpečnost a zdraví lidí a bezpečnost okolí a to jak při supervizi realizace smluvního díla, tak i při jeho provozu. To je ovlivňováno jednáním, rozhodováním a prací všech zaměstnanců společnosti a jejích proaktivními a vysoce erudovanými přístupy k práci.

  • Způsoby a praktiky řízení činností a procesů i veškerých pracovních postupů a jejich praktická realizace jsou založeny na jejich dokumentaci, na odborné vyspělosti a způsobilosti zaměstnanců a na správnosti a přesnosti praktik při realizaci procesů.
  • Plánovitost a realizaci užívaných pracovních, řídicích a kontrolních postupů zabezpečujeme preventivně stálou péčí o projektovou a poradenskou dokumentaci v nejvyšší kvalitě při naplnění všech požadavků na ně i o plnění zákonných a jiných požadavků na ochranu životního prostředí, plnění zákonných a jiných požadavků na ochranu bezpečnosti a zdraví lidí. Zabezpečujeme péči o předcházení vzniku mimořádných událostí a péči o přípravu na zvládání negativních dopadů podobných událostí.
  •  Základním článkem integrovaného systému řízení je plánování cílů ke zlepšování, a to na základě aktuálních poznatků o efektivnosti a účinnosti procesů a úspěšnosti prováděných činností. K naplnění cílů specifikujeme programy se zajištěnými zdroj a osobní zodpovědností na jejich realizaci.
  •  Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování řízení a prosperity společnosti a k průběžnému naplňování všech závazků uvedených v této integrované politice. Proto politiku IMS projednává se všemi zaměstnanci společnosti a s úzce kooperujícími organizacemi, a sděluje ji i veřejností.
  • Politika IMS je veřejným závazkem majitelů společnosti k respektování zájmů zainteresovaných stran, zejména zákazníka, státní exekutivy, okolní veřejnosti a vlastních zaměstnanců. 

Teplice dne 15. 06. 2017           

www.iso.cz