Úvod Firma Služby Politika IMS Reference Kontakty english tel: +420 417 532 544 fax: +420 417 532 951 info@garnets.cz

Okruh činností Garnets Consulting a.s.

Garnets Consulting je Česká společnost poskytující inženýrské služby, poradenství, projektování a projektové řízení v oblastech infrastruktury, vodohospodářství, životního prostředí a staveb. Našim cílem je přispívat ke zlepšování mobility, trvalé udržitelnosti a kvality života vytvářením rovnováhy mezi lidskou činností a přirozeným přírodním prostředím. Garnets Consulting vyvíjí, navrhuje, realizuje, udržuje a provozuje projekty pro firmy i státní orgány.

Inženýrské služby

 

Firma se řadí mezi přední poradenské společnosti v ČR, kde působí od roku 2008. Specializuje se na komplexní činnosti projektového managementu, řízení nákladů a kvality ve všech fázích procesu výstavby investičních projektů, dále na ochranu životního prostředí v oblasti výstavby, související poradenství investorům a v poslední době také na vodohospodářské a infrastrukturní stavby.

Garnets Consulting poskytuje kvalitu služeb odpovídající mezinárodním standardům a jako nezávislý konzultant dohlíží nestranně na maximální efektivitu investic svých klientů. 

Zaměstnanci při své práci čerpají z rozsáhlé databáze vědomostí a zkušeností. S týmem vysoce kvalifikovaných inženýrů a špičkových pracovníků z mnoha oborů firmy jsme schopni pokrýt všechny fáze projektu: od přípravy přes projektování a realizaci až po převzetí objektu a jeho další provoz.

Prezentace slide 2.jpg

Oblasti působení společnosti:

1. Vodohospodářské stavby

 • Ochrana povrchových vodních zdrojů
 •  Správa povrchových vod
 •  ČOV a kanalizace
 •  Analýza zeminy a vody
 •  Hydrogeologické služby
 •  Protipovodňová opatření

2. Budovy

 •  Řízení projektů
 •  Řízení nákladů
 •  Řízení kvality
 •  Technický dozor investora
 •  Stavební management
 •  Dohled pro financující instituci
 •  Management finančních rizik
 •  Technické posouzení budov
 •   Analýza provozních nákladů

3. Infrastruktura

 •  Podzemní stavby
 •  Dopravní stavby
 •  Průmyslové stavby
 •  Jaderný průmysl
 •  Energetika

4. Životní prostředí

 •  Optimalizace energetické náročnosti provozu budov
 •  Dotační program Zelená úsporám
 •  Dotační program Panel Plus
 •  Green buildings
 •  Výstavba měst / Regenerace
 •  Sanace, staré ekologické zátěže
 •  Alternativní zdroje energie (energetické plodiny, fotovoltaika apod.)

  Správce stavby, technický dozor investora Hlavním předmětem této činnosti je poskytování služeb FIDIC inženýra (správce stavby - konzultanta) na stavbách spolufinancovaných ze zdrojů EU, nebo financovaných soukromými subjekty. Úlohou FIDIC inženýra je zejména uplatňování pravidel federace francouzských inženýrů (FIDIC)
a společných ustanovení EU (Practical Guide) při řízení staveb spolufinancovaných ze zdrojů EU.

Společnost Garnets a.s. dle těchto pravidel:

 • sestaví projektový tým odborníků s potřebnou kvalifikací a zkušenostmi
 • řeší vztahy investora, konzultanta a zhotovitele při zahájení, průběhu a dokončení stavby
 • kontroluje a řídí průběh změnového řízení
 • řeší případné spory
 • připravuje kontrolní dny, které jsou nástrojem konzultanta pro řízení průběhu stavby
 • zajišťuje správný průběh fakturace a finančního plnění stavby
 • vypracovává vstupní zprávu, která obsahuje hodnocení aktuálního stavu a popisuje způsob práce týmu 
 • zpracovává měsíční zprávy, které jsou zdrojem informací pro zadavatele stavby a dozorující agentury.
    Měsíční zprávy jsou též podkladem pro zpracování závěrečného vyhodnocení stavby. 
 • vypracovává závěrečnou zprávu po dokončení stavbyzajišťuje reklamace a uplatnění záruk za provedení díla

Hlavním cílem správce stavby je postavit stavbu podle soutěžní dokumentace a soutěžní ceny, vykázat náklady poskytovatelům dotace a obstát při následných kontrolách dozorujících agentur z České republiky i Evropské unie. 


   Koordinátor BOZP  Zajišťujeme činnost koordinátora BOZP na staveništi. Koordinátor pro klienta zajišťuje koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi od fáze přípravy až do realizace stavby a tím naplňuje jeho zákonnou povinnost podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a chrání klienta před sankcemi plynoucími z tohoto zákona.


Dotace  Naše společnost poskytuje komplexní služby a poradenství v oblasti dotačních titulů a státních podpor. Naši pracovníci vyhodnotí daný projekt a navrhnou optimální způsob financování. V následujících krocích zajistíme odborné zpracování žádosti o dotaci a její podání v souladu se stanovenými podmínkami.


Projekce, příprava, inženýring staveb V rámci projektové přípravy a investorsko-inženýrské činnosti naše společnost zajišťuje:

 • průzkumnou a hydrogeologickou činnost
 • geodetickou činnost – geometrické zaměření, zajištění geodetických podkladů, vytyčení stavby
 • vyhledání inženýrských sítí, analýza stavu
 • investorsko-inženýrskou činnost v průběhu přípravy a realizace projektové dokumentace
 • zajištění územněsprávních podkladů, povolení stavby
 • přípravnou a prováděcí dokumentaci
 • zpracování provozních řádů
 • návrhy intenzifikace a optimalizace provozu technologických zařízení
 • autorský dozor
 • uvádění staveb do provozu a vyhodnocení zkušebního provozu
 • posouzení a návrh použití materiálů dle projektové dokumentace včetně vyhledání dodavatelů a zpracování nabídek
 • poradenská činnost a informatika
 • návrhy řešení s ohledem na možnou aplikaci jiných alternativních metod