Úvod Firma Politika IMS Služby Reference Kontakty Firemní IS english tel: +420 417 532 544 fax: +420 417 532 951 info@garnets.cz

Rozšíření ČOV a ČKV Letiště Praha

 Předmětem projektu „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Chrustenice“, je vybudování přeložky kanalizačních sítí a jejich zkapacitnění, retenční nádrže na dešťové vody, osazení technologie čištění dešťových vod, nová akumulační nádrž na vody znečištěné rozmrazovacími postřiky a technologie jejich biologického čištění, propojení se stávajícími objekty čistírny odpadních vod a čistírny kontaminovaných vod, rekonstrukce vybraných objektů stávajících zařízení ČOV + ČKV na cílovou kapacitu 89.570 EO. Tím bude zabezpečeno stabilní čištění všech produkovaných vod z rozšířeného areálu letiště na potřebné parametry. 

Náklady na realizaci stavby činí dle SOD cca 240 mil. Kč bez DPH, zahájení 06/2014 dokončení do 31. 10. 2016. Garnets consulting a.s. zabezpečuje TDI a koordinátora BOZP.