Garnets Consulting a.s. je jednou z předních multi-disciplinárních inženýrských společností na českém trhu poskytující služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu, zejména v oblastech dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí.  

Nacházíte se v sekci:


Dokončení rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice


Fotek v galerii: 4
Zobrazit galerii »

Dokončení rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Správce stavby a koordinátor BOZP: Garnets Consulting a.s.
 
Zahájení výstavby: 1.6.2015
Dokončení stavby: 31.5.2017
zahájení zkušebního provozu: 8.3.2017
 
Celkové investiční náklady: 160 822 882,- Kč
 
Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající městské čistírny odpadních vod pro město Kladno, která se nachází v městské části Kladno - Vrapice. Tato čistírna zajišťuje vyčištění veškerých splaškových a dešťových vod, které se dostanou do stávajícího kanalizačního systému. Vedle odpadních vod přiváděných zmíněným systémem jsou na ČOV  čištěny i svážené odpadní vody a odvodňovány dovážené čistírenské kaly z jiných čistíren odpadních vod.
Předmět díla byl:
- přestavbu stávajícího objektu usazovacích a aktivačních nádrží na objekt pouze aktivačních nádrží, které budou rozděleny na sekci denitrifikace a sekci nitrifikace, 
- rekonstrukci a opětovné začlenění v současnosti nevyužívaných usazovacích nádrží do vodní linky čistírny, 
- výstavbu nádrže regenerace kalu, která bude rozdělena na anoxickou sekci a oxickou sekci, 
- doplnění systému o dávkování externího substrátu, 
- výstavbu nových rozdělovacích objektů před aktivačními nádržemi a před dosazovacími nádržemi,
- výstavbu nové čerpací stanice vratného kalu. 
- rekonstrukce rozdělovacího objektu (odlehčovací a vypínací komory) na přítoku odpadních vod na ČOV, 
- rekonstrukce česlovny, 
- rekonstrukce odlehčovací komory za lapákem písku, 
- výstavba nové retenční nádrže (resp. přestavba stávající nádrže regenerace kalu na retenční nádrž), 
- rekonstrukce objektů gravitačního a strojního zahuštění kalu, 
- rekonstrukce objektu vyhnívacích nádrží (vč. plynojemu), 
- přestavba budovy kalového hospodářství na strojovnu vyhnívacích nádrží, 
- přestavba kompresorovny na strojovnu plynojemu, 
- přemístění kotelny ze stávající budovy kalového hospodářství do provozního objektu obsluhy. 
 
Základní návrhové parametry :
- před realizací akce – dle projektu z roku 2005
Q24 = 14 531 m3/den
53 283 EO
- po realizaci akce
Q24 = 14 531 m3/den
69 752 EO